Podmínky ochrany osobních údajů

JAK ZPRACOVÁVÁME  OSOBNÍ ÚDAJE NÁVŠTĚVNÍKŮ WEBU, KLIENTŮ, DODAVATELŮ A DALŠÍCH  PARTNERŮ

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 1. Oznámení o zpracování osobních údajů
  1. Společnost Butch & Fousey,  s.r.o.,  IČ 241 75 706, se sídlem Masná 669/15, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Rg.C 185695 (dále jen „Společnost“ nebo „my“) tímto vydává pro návštěvníky svých webových stránek, klienty, dodavatele a další své partnery  toto oznámení o zpracování osobních údajů (dále jen „Oznámení“).
  2. Toto Oznámení může být Společností měněno a doplňováno. Aktuální znění tohoto Oznámení naleznete na adrese www.lokalove.cz 
  3. Přestože Vás budeme o změnách a doplněních tohoto Oznámení vhodným způsobem informovat, doporučujeme, abyste s aktuálním zněním Oznámení pravidelně seznamovali.
 2. Účel Oznámení o zpracování osobních údajů 
  1. Účelem tohoto Oznámení je informovat Vás, tedy návštěvníky našich webových stránek, zákazníky, dodavatele a další partnery (včetně zástupců těchto osob) (dále jen „Vy“), o zpracování Vašich osobních údajů prováděném ze strany Společnosti a o Vašich právech souvisejících s tímto zpracováním.
  2. Toto Oznámení se vztahuje pouze na zpracování osobních údajů fyzických osob, neboť pouze fyzické osoby jsou považovány pro účely ochrany osobních údajů za tzv. subjekty osobních údajů. 
 3. definice
  1. Nevyplývá-li z kontextu tohoto Oznámení jinak, odborné pojmy použité v tomto Oznámení mají tento význam:

automatické rozhodování

znamená rozhodování, resp. rozhodnutí založené výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů, včetně profilování, které má pro subjekt údajů právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká;

citlivé osobní údaje

znamená osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje, údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby, a údaje o trestné činnosti;

osobní údaj

znamená informace o Vaší osobě, které jsou blíže vymezeny v článku 8 tohoto Oznámení;

profilování

znamená jakoukoliv formu automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu;

příjemce

znamená fyzickou nebo právnickou osobu, orgán veřejné moci, agenturu nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty;

správce“ či „správce osobních údajů

znamená osobu, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. 

V případě zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu uvedeném v tomto Oznámení je správcem Vašich osobních údajů Společnost;

subjekt údajů

znamená Vás, jakožto osobu, jíž se zpracovávané osobní údaje týkají; 

třetí stát

znamená jiný stát než členský stát Evropské unie, Island, Norsko, Lichtenštejnsko a Švýcarsko; 

zpracování“ či „zpracování osobních údajů

znamená jakoukoliv operaci nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení; a

zpracovatel“ či „zpracovatel osobních údajů

znamená fyzickou nebo právnickou osobu, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Společnost.

 1. SOULAD S PRÁVNÍMI PŘEDPISY A ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ 
 1. Soulad s právními předpisy 
  1. Ochrana Vašich osobních údajů je naší prioritou a při zpracování Vašich osobních údajů tak dodržujeme veškeré povinnosti a plníme veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
 2. Základní zásady zpracování osobních údajů 
  1. Při zpracování osobních údajů se řídíme následujícími základními zásadami zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady zpracování“).

Zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti 

  1. Vaše osobní údaje zpracováváme korektně a zákonným a transparentním způsobem.

Zásada účelového omezení

  1. Shromažďujeme (a zpracováváme) Vaše osobní údaje pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a současně je dále nezpracováváme způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

Zásada minimalizace údajů

  1. Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze v rozsahu, který je pro účely zpracování Vašich osobních údajů přiměřený, relevantní a nezbytný.

Zásada přesnosti 

  1. Zpracováváme pouze přesné osobní údaje a v případě potřeby Vaše osobní údaje aktualizujeme.

Zásada omezení uložení

  1. Ukládáme Vaše osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná s ohledem na účely zpracování Vašich osobních údajů, příp. po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Zásada integrity a důvěrnosti 

  1. Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze způsobem zajišťujícím jejich náležité zabezpečení před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Zásada odpovědnosti 

  1. Neseme odpovědnost za dodržování výše uvedených Zásad zpracování.
 1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 1. Společnost jako správce osobních údajů 
  1. Toto Oznámení o zpracování osobních údajů se vztahuje pouze na zpracování Vašich osobních údajů, které provádíme my sami, nebo je pro nás provádí  jiná osoba (tzv. zpracovatel).
  2. Pouze ve vztahu k takovému zpracování Vašich osobních údajů vystupujeme jako správce osobních údajů, tedy jako osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.
 2. Kontaktní údaje Společnosti 
  1. Budete-li mít jakékoliv dotazy týkající se problematiky zpracování Vašich osobních údajů a jejich ochrany, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím kteréhokoliv z následujících komunikačních kanálů:

 

[• e-mailovou poštou na e-mailové adrese ahoj@lokalove.cz

 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Osobní údaje (kategorie)
  1. Zpracováváme pouze takové Vaše osobní údaje, jejichž zpracování je nezbytné pro účely uvedené v článku 9 tohoto Oznámení.

Zpracovávané osobní údaje

  1. O Vaší osobě tak zpracováváme následující osobní údaje:

Identifikační údaje

 1. údaje sloužící k identifikaci Vaší osoby, zejména akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, identifikační číslo (IČO), daňové identifikační číslo (DIČ), adresa trvalého bydliště, příp. přechodného bydliště, adresa sídla či místo podnikání;

Elektronické identifikační údaje 

 1. údaje sloužící k identifikaci Vaší osoby v elektronických komunikacích, zejména e-mailová adresa, identifikátor v sociálních sítích (např. Facebook, Instagram) a komunikačních platformách (např. Skype);

Ověřovací (autentifikační) údaje

 1. údaje sloužící k bezpečnému ověření (verifikaci) identity Vaší osoby, zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, příp. přechodného bydliště,  přihlašovací jména, hesla a další elektronické autentifikační prvky;

Kontaktní údaje

 1. údaje sloužící pro kontaktování a komunikaci s Vaší osobou, zejména telefonní číslo, mobilní telefonní číslo, faxové číslo, e-mailová adresa, identifikátor v sociálních sítích (např. Facebook, Instagram) a komunikačních platformách (např. Skype), adresa trvalého bydliště, příp. přechodného bydliště, jiná kontaktní adresa;

Platební údaje

 1. údaje sloužící k provádění plateb, zejména číslo bankovní účtu, informace o platební kartě či jiném platebním prostředku (např. PayPal);

Základní profilové údaje

 1. údaje o Vašich základních fyzických charakteristikách (pohlaví, věk apod.) a Vašich základních sociálně-demografických charakteristikách (pohlaví, státní příslušnost, osobní (rodinný) stav, počet dětí apod.);

Profesní profilové údaje

 1. údaje o Vaší profesní kvalifikaci;

Údaje o trestné činnosti

 1. údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů či souvisejících bezpečnostních opatření týkajících se Vaší osoby;

Údaje o majetku

 1. údaje o Vašem majetku a zadlužení;

Údaje o smluvní bonitě

 1. údaje o Vaší důvěryhodnosti a morálce z hlediska plnění či neplnění Vašich smluvních závazků;

Údaje o ekonomické bonitě

 1. údaje o Vaší ekonomické bonitě, ekonomické důvěryhodnosti a Vaší platební morálce, včetně Vašich majetkových údajů;

Údaje o dodaných produktech a službách

 1. údaje o produktech a/nebo službách, které jsme Vám jako  zákazníkovi dodali, o souvisejících požadavcích, stížnostech, reklamacích a o související komunikaci;

Údaje o komunikaci

 1. údaje o Vaší komunikaci s našimi zaměstnanci, spolupracovníky a ostatními partnery, orgány veřejné moci a jinými osobami, pokud se nás tato komunikace týká;

Lokalizační údaje

 1. údaje o poloze Vaší osoby nebo Vašeho zařízení;

Obrazové, zvukové  a zvukově obrazové údaje

 1. údaje zachycené formou obrazu, zvuku nebo zvuku a obrazu současně, zejména fotografie, video záznamy, hlasové záznamy;

Údaje o výsledcích šetření 

 1. údaje týkající interních šetření a disciplinárních řízení v souvislosti s vyšetřováním našeho nebo Vašeho protiprávního či neetického jednání; 

[Biometrické údaje]

 1. údaje vyplývající z konkrétního technického zpracování  Vašich fyzických či fyziologických znaků nebo znaků chování Vaší osoby, které umožňuje nebo potvrzuje jedinečnou identifikaci Vaší osoby, například zobrazení Vašeho obličeje;

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

  1. Vaše osobní údaje získáváme z několika zdrojů. Především od Vás osobně (např. když s Vámi uzavíráme smlouvu o dodávkách zboží a/nebo služeb a Vy nám pro tyto účely předáte Vaše identifikační údaje či platební údaje, nebo pokud nám zanecháte Vaše kontaktní údaje na našich webových stránkách). Dále získáváme  Vaše osobní údaje z   veřejně dostupných zdrojů jako je internet včetně sociálních sítí (např. LinkedIn),  veřejné seznamy, rejstříky a registry (např. obchodní či živnostenský rejstřík). Vaše osobní údaje konečně získáváme též od třetích osob, např. od našich dodavatelů poskytujících nám poradenské  služby či tipy na zařazení Vaší osoby do našich databází. 
 1. Účely zpracování osobních údajů 

Účely zpracování Vašich osobních údajů

  1. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro účely zpracování osobních údajů uvedené v tomto článku 9.

Efektivní řízení a správa Společnosti

  1. V tomto případě se jedná o zpracování osobních údajů pro účely zajištění efektivního řízení a správy Společnosti, tedy zejména pro účely organizace a řízení Společnosti, stanovení a realizace cílů Společnosti, zajištění administrativních procesů v rámci Společnosti a plnění povinností v oblasti compliance (tedy v oblasti zajištění právního souladu činností a procesů Společností s požadavky právních předpisů).

Marketing, propagace a reklama

  1. Jedná se o zpracování osobních údajů pro účely naší propagace - tedy Společnosti samotné,  jejích výrobků a služeb, a to zejména pro účely zasílání obchodních sdělení a informací o skutečnostech, jež by Vás mohly zajímat.

Smluvní agenda

  1. Jedná se o zpracování osobních údajů pro účely smluvních vztahů mezi námi  a našimi partnery (např. zákazníky a dodavateli), tedy k předsmluvním jednáním, uzavírání smluv, ke změnám a ukončování smluv, k plnění práv a povinností z těchto smluvních vztahů, k evidenci smluvních vztahů a pro účely související komunikace.

Vývoj produktů a služeb

  1. V tomto případě se jedná o zpracování osobních údajů pro účely vývoje a vylepšení našich produktů a služeb, zejména informačních služeb  o lokálních zajímavostech všeho druhu.

Reklamační agenda

  1. Zde se jedná o zpracování osobních údajů pro účely vyřizování reklamací výrobků a služeb našich   a/nebo dodaných nám třetími osobami, a pro účely evidence reklamací.

Agenda veřejných zakázek a soutěží

  1. V rámci této agendy se jedná o zpracování osobních údajů pro účely naší účasti ve veřejných zakázkách a veřejných soutěžích, tedy zejména přípravy a podávání nabídek v rámci veřejných zakázek a veřejných soutěží (kdy je v některých případech např. vyžadováno, abychom uvedli informace o našich dodavatelích či jiných partnerech), dále pro účely přípravy a využití referencí o nás, a pro účely související komunikace s vyhlašovateli veřejných zakázek a veřejných soutěží.

Komunikace a vztahy s návštěvníky webových stránek, zákazníky, dodavateli a dalšími partnery Společnosti

  1. Zde se jedná o zpracování osobních údajů pro účely komunikace s návštěvníky webových stránek,  s našimi zákazníky, dodavateli a dalšími partnery  v souvislosti s našimi vzájemnými vztahy, týkajícími se zejména poskytování informací o lokálních zajímavostech a dodávek výrobků a služeb; patří sem i  komunikace při vyjednávání našich vzájemných vztahů, jejich změn a ukončování,  a komunikace týkající plnění práv a povinností z  těchto vztahů.

Daňová agenda

  1. V tomto případě se jedná o zpracování osobních údajů pro účely daňové agendy, tedy přípravy, zpracování a podávání daňových přiznání, daňových hlášení a jiných daňových výkazů, komunikace s příslušnými orgány veřejné moci a plnění dalších povinností stanovených daňovými předpisy.

Účetní agenda

  1. Jedná  se o zpracování osobních údajů pro účely vedení účetnictví a provádění účetních auditů, plnění registračních a evidenčních povinností, plnění povinností v souvislosti s výkaznictvím, komunikace s příslušnými orgány veřejné moci a plnění dalších povinností stanovených účetními předpisy.

GPS monitoring 

  1. Tímto se rozumí zpracování osobních údajů pro účely geografického monitoringu, tedy sledování geografické polohy a pohybu osob a pracovních prostředků (včetně dopravních prostředků, výpočetní techniky a telekomunikačních zařízení).

Škodní agenda

  1. V případě škodní agendy se jedná o zpracování osobních údajů pro účely a v souvislosti s prevencí škodních událostí, jejich evidencí  a řešením. 

Pojistná agenda

  1. Tímto se rozumí zpracování osobních údajů pro účely pojištění proti rizikům plynoucím z našeho podnikání, např. pojištění odpovědnosti za provoz dopravních prostředků.

Interní šetření a disciplinární řízení 

  1. V tomto případě jsou zpracovávány osobní údaje pro účely provádění interních šetření a disciplinárních řízení týkajících se našeho či Vašeho  protiprávního či neetického jednání. 

Archivnictví 

  1. Zde se jedná o zpracování osobních údajů pro účely plnění archivačních povinností stanovených příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o archivnictví a spisové službě, daňovými či účetními předpisy.

Ochrana majetku a osob

  1. Jedná se o zpracování osobních údajů pro účely zajištění ochrany našeho majetku či majetku osob pohybujících se v našich prostorách, které jsou vybaveny zabezpečovacími systémy v podobě evidence přístupu do našich prostor Společnosti a bezpečnostního kamerového systému. 

IT a síťová bezpečnost

  1. Zde se jedná o zpracování osobních údajů pro účely zajištění IT a síťové bezpečnosti, tedy zajištění důvěrnosti údajů a komunikace a  funkčnosti námi užívaného hardware, software a elektronických sítí.

 Ochrana právních zájmů 

  1. V rámci této agendy se jedná o zpracování osobních údajů v souvislosti ochranou našich právních nároků a právem chráněných zájmů, ať již jde o případy, kdy my uplatňujeme nároky vůči třetím osobám, nebo kdy se  naopak bráníme proti nárokům uplatněným třetími osobami, ať již mimosoudní, soudní či exekuční cestou.

Zamezování trestné činnosti

  1. V případě této agendy jde o zpracování osobních údajů pro účely prevence a zamezování podvodům, zneužití pravomocí, praní špinavých peněz či jiné trestné činnosti.

Interní archivace 

  1. V tomto případě se jedná o zpracování osobních údajů pro účely naší interní archivace dokumentů a dat. 

 

Zpracování osobních údajů pro jiné účely

  1. Vaše osobní údaje dále nezpracováváme způsobem, který je s výše uvedenými účely neslučitelný.
 1. Právní důvody zpracování osobních údajů 
  1. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě následujících právních důvodů: (i) z důvodu plnění smlouvy s Vámi, (ii) z důvodu plnění právní povinnosti stanovené nám příslušnými právními předpisy, (iii) z důvodu oprávněných zájmů a (iv) na základě Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů.
  2. Ve výjimečných situacích můžeme zpracovávat osobní údaje též z důvodu ochrany Vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby.

Zpracování osobních údajů z důvodu plnění smlouvy s Vámi 

  1. Uzavření a plnění smlouvy s Vámi nezbytně vyžaduje zpracování Vašich osobních údajů, zejména identifikačních, kontaktních, platebních, profesních, a údajů o komunikaci). Bez těchto Vašich osobních údajů by vůbec nebylo možno  smlouvu s Vámi uzavřít a/nebo ji následně plnit.

Zpracování osobních údajů z důvodu plnění právní povinnosti 

  1. Vaše osobní údaje zpracováváme též proto, že to po nás vyžadují příslušné právní předpisy, například daňové, účetní, pojistné či z oblasti archivnictví. Bez zpracování těchto Vašich osobních údajů bychom nemohli plnit právní povinnosti, které nám příslušné právní předpisy ukládají.

Zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů

  1. Vaše osobní údaje dále zpracováváme též na základě našich oprávněných zájmů, případně, je-li tak v tomto Oznámení výslovně uvedeno, oprávněných zájmů třetí osoby či společnosti jako celku, to však vždy pouze za podmínky, že před těmito oprávněnými zájmy nemají přednost Vaše zájmy nebo základní práva a svobody vyžadující ochranu osobních údajů.
  2. Našimi oprávněnými zájmy  jsou: (i) efektivní řízení a správa Společnosti, (ii) marketing, propagace a reklama, (iii) smluvní agenda, (iv) vývoj výrobků a služeb, (v) agenda veřejných zakázek a soutěží, (vi) komunikace a vztahy s našimi partnery, (vii) GPS monitoring, (viii) škodní a pojistná agenda, (ix) interní šetření a disciplinární řízení, (x) ochrana majetku a osob,(xi) IT a síťová bezpečnost, (xii) ochrana právních zájmů, (xiii) zamezování trestné činnosti, (xiv) interní archivace a zálohování, 

Efektivní řízení a správa Společnosti

 1. Jer to zájem na tom,  abychom  byli dobře organizováni a řízeni, aby řádně probíhaly naše administrativní procesy a abychom vyhověli compliance (tedy zajištění právního souladu našich činností a procesů s požadavky právních předpisů). Zpracováváme zejména Vaše identifikační, autentifikační a kontaktní údaje, údaje o naší vzájemné komunikaci či Vaše platební údaje. Bez zpracovávání těchto osobních údajů bychom Vám nemohli poskytovat naše výrobky či služby. 

Marketing, propagace a reklama

 1. Tímto naším oprávněným zájmem je naše propagace a propagace služeb marketingových komunikací, které poskytujeme. Takto můžeme zpracovávat zejména Vaše kontaktní údaje. 

Smluvní agenda

 1. Tímto oprávněným zájmem se rozumí náš zájem na uzavírání našich smluv se třetími osobami a na jejich řádném a efektivním plnění, což v určitých případech vyžaduje též zpracování osobních údajů fyzických osob, které samy nejsou stranou dotčených smluvních vztahů. Jedná se především o smluvní vztahy mezi námi a jinými právnickými osobami, kdy uzavření a plnění těchto smluv vyžaduje zpracování osobních údajů o zástupcích či zaměstnancích jiných právnických osob).  Takto zpracováváme zejména Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o naší vzájemné komunikaci či Vaše platební údaje. 

Vývoj produktů a služeb

 1. Tímto oprávněným zájmem je náš zájem na vylepšování stávajících a vývoji nových služeb a výrobků. Takto zpracováváme zejména údaje o službách a výrobcích, které jsme dodali našim zákazníkům, a o naší vzájemné komunikaci. 

Agenda veřejných zakázek a soutěží

 1. Tento náš  oprávněný zájem spočívá v  dodávkách našich výrobků a služeb  v rámci veřejných zakázek a soutěží, tedy zájem řádné přípravě a podávání nabídek v rámci veřejných zakázek a soutěží, včetně efektivního využívání referencí a vedení komunikace s vyhlašovateli veřejných zakázek a  soutěží. Takto zpracováváme zejména Vaše identifikační údaje. 

Komunikace a vztahy s partnery Společnosti

 1. Jde o náš  zájem  na  navazování, udržování, rozvoji, změnách a ukončování vztahů s našimi dodavateli, klienty, návštěvníky našich webových stránek  a s našimi dalšími partnery. Takto zpracováváme zejména Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o naší komunikaci. 

Škodní a pojistná agenda

 1. Tímto naším oprávněným zájmem  je vypořádání eventuálně vzniklých škod a  to,  abychom my  i naši klienti a obchodní partneři byli proti újmám pojištěni. Takto zpracováváme zejména Vaše identifikační a kontaktní údaje.

Interní šetření a disciplinární řízení 

 1. Naším  oprávněným zájmem je, abychom  řádně poskytovali služby a výrobky, aby případné nedostatky v nich byly zjištěny a napraveny, a aby se předcházelo jejich opakování. Takto zpracováváme zejména Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o naší vzájemné komunikaci. 

IT a síťová bezpečnost

 1. Jde o náš zájem na zajištění důvěrnosti údajů a komunikace a na funkčnosti hardware, software a elektronických sítí námi užívaných.  Takto zpracováváme zejména Vaše identifikační a kontaktní údaje. 

Ochrana právních zájmů 

 1. Naším oprávněným zájmem se zde rozumí ochrana našich  práv a zájmů, tedy  vymáhání našich nároků vůči třetím osobám a  zajištění naší obrany  proti nárokům uplatněným třetími osobami, ať již mimosoudní, soudní či exekuční cestou. Takto zpracováváme zejména Vaše identifikační a kontaktní údaje a  údaje o naší komunikaci. 

Zamezování trestné činnosti

 1. Jde o náš zájem   na předcházení a zamezení nezákonného a neetického chování třetích osob, se kterými spolupracujeme, neboť spolupráce s třetími osobami, které se dopouštějí nezákonného či neetického chování, nás vystavuje  značnému riziku,  minimálně pokud jde o poškození našeho jména. Takto zpracováváme zejména Vaše identifikační a kontaktní údaje,  a údaje o naší komunikaci. 

Interní archivace a zálohování 

 1. Tímto naším oprávněným zájmem je efektivní archivace dokumentů a dat a jejich ochrana před poškozením či  ztrátou, a zájem na rychlé obnově dat (zálohování). Takto zpracováváme zejména Vaše identifikační, kontaktní  a platební údaje. 

GPS monitoring 

 1. Tímto oprávněným zájmem Společnosti je zájem Společnosti na [bude doplněn bližší popis tohoto oprávněného zájmu, včetně rozsahu zpracovávaných osobních údajů, důsledků pro subjekty údajů a jakýchkoliv dalších informací potřebných k tomu, aby subjekty údajů měli jasnou představu o tomto oprávněném zájmu].

 [bude příp. doplněno]

 1. [bude příp. doplněno]

Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu 

  1. Vaše osobní údaje zpracováváme též na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním, a to v případě, že nám Váš souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnete. V takovém případě pak zpracováváme dotčené osobní údaje pouze pro účely, ke kterým nám souhlas poskytnete. 
  2. Poskytnutí Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a máte tak právo Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoliv odvolat.
 1. Příjemci (kategorie příjemců) osobních údajů 
  1. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů dochází (či může docházet) k poskytnutí (předání) Vašich osobních údajů třetím osobám, které jsou označovány jako příjemci osobních údajů.
  2. Tyto příjemce osobních údajů lze dělit na:

Příjemci, kteří jsou zpracovateli osobních údajů

 1. Zpracovatelé se podílejí na zpracování Vašich osobních údajů a zpracovávají je pro nás. Tito příjemci tak nezpracovávají Vaše osobní údaje pro své vlastní účely.

Mezi zpracovatele patří například naši právní, účetní či daňoví poradci, IT technici či pronajímatelé serverů a datových uložišť. 

Se zpracovateli je vždy uzavírána písemná smlouva o zpracování osobních údajů, jejímž předmětem je úprava podmínek zapojení zpracovatele do zpracování Vašich osobních údajů, úprava souvisejících povinností zpracovatelů, to vše za účelem zajištění náležité ochrany Vašich osobních údajů.

Vybíráme pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření potřebných pro účely zajištění ochrany Vašich osobních údajů.

Příjemci, kteří jsou (samostatnými) správci osobních údajů

 1. Tito příjemci mají postavení (samostatných) správců (nejsou tedy zpracovateli osobních údajů) a zpracovávají tak poskytnuté (předané) osobní údaje pro své vlastní účely.

Patří mezi ně především orgány veřejné moci (zejména pak orgány činné v trestním řízení, orgány finanční správy apod.), a dále například též naši dodavatelé zajišťující určité služby (např. služby ubytování našich partnerů  v ubytovacích zařízeních).

  1. Přehled příjemců, kterým jsou Vaše osobní údaje Společností poskytovány (předávány) lze nalézt  v příloze č. 1 tohoto Oznámení.
 1. Předávání osobních údajů do třetích zemí 
  1. [Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí.] NEBO [V určitých případech dochází k tomu, že Vaše osobní údaje předáváme do třetích zemí, to však pouze při splnění striktních podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.]
  2. Bližší informace o předávání osobních údajů do třetích zemí lze nalézt [v příloze č. [•] tohoto Oznámení o zpracování osobních údajů].
 2. Doba uložení  osobních údajů 
  1. Vaše osobní údaje ukládáme pouze po dobu, která je nezbytná k danému  účelu zpracování, příp. po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. 
  2. Bližší informace o době uložení jsou v příloze č. 2 tohoto Oznámení.
 3. Automatizované rozhodování, včetně profilování
  1. [Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.] NEBO [Při zpracování Vašich osobních údajů dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.]
  2. Bližší informace o automatizovaném rozhodování (včetně profilování) lze nalézt [v příloze č. [•] tohoto Oznámení o zpracování osobních údajů].
 1. VAŠE PRÁVA 
 1. Obecné informace
  1. Tato část Oznámení obsahuje informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů. 
 2. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů 
  1. V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů kdykoli odvolat, a to kterýmkoliv způsobem uvedeným v článku 27 tohoto Oznámení. 
  2. Váš souhlas můžete odvolat v celém rozsahu nebo jen částečně ve vztahu k jen některým Vašim osobním údajům nebo k jen některým účelům zpracování. 
  3. Odvoláním Vašeho souhlasu však není dotčena zákonnost předchozího zpracování Vašich osobních údajů. 
 3. Právo na přístup k osobním údajům
  1. Máte právo získat od nás potvrzení o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoliv. 
  2. V případě, že Vaše osobní údaje skutečně zpracováváme, máte právo získat přístup k Vašim osobním údajům a právo na poskytnutí následujících informací: (a) účelech zpracování, (b) kategoriích dotčených osobních údajů, (c) příjemcích (či kategoriích příjemců), kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny (zejména pak o příjemcích ve třetích zemích), (d) plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy (zpracovávány), nebo není-li možné tuto určit, tak o kritériích použitých ke stanovení této doby, (e) existenci práva požadovat od Společnosti opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a o právu vznést námitku proti tomuto zpracování, (f) právu podat stížnost u dozorového úřadu, (g) zdroji osobních údajů, pokud nebyly získány od Vaší osoby, a o (h) skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a o souvisejících použitých postupech, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro Vaši osobu. V případě předávání Vašich osobních údajů do třetích zemí mátě dále právo být informován o případných vhodných zárukách, které se vztahují na takové předávání.
  3. Přístup ke zpracovávaným osobním údajům Vám poskytneme tak, že obdržíte kopii zpracovávaných osobních údajů. Poskytnutí první kopie je bezplatné. Za poskytnutí dalších kopií na Vaši žádost můžeme účtovat přiměřený poplatek (s přihlédnutím k vynaloženým administrativním nákladům).
  4. Výše uvedená potvrzení, informace a kopie Vám  poskytneme listinou či elektronicky. Jestliže však podáte žádost v elektronicky, budou Vám potvrzení, informace a kopie poskytnuty  elektronicky, ledaže požádáte o jiný způsob.
 4. Právo na opravu a doplnění osobních údajů
  1. Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili Vaše nepřesné osobní údaje.  
  2. S přihlédnutím k účelům zpracování máte též právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 5. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
  1. Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali Vaše osobní údaje, a to v případě, že:
 1. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které námi byly  shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. odvoláte Váš souhlas se zpracováním, pokud Vaše osobní zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, a současně pokud neexistuje žádný jiný právní důvod zpracování Vašich osobních údajů;
 3. vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů (k tomu blíže článek 22) a současně nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; 
 4. vznesete námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu;
 5. osobní údaje byly z naší strany zpracovány protiprávně; nebo
 6. Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy, jimž jsme vázáni; nebo
 7. osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti.
  1. V případě uplatnění práva na výmaz a splnění podmínek pro tento výmaz Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, ledaže bychom je potřebovali pro plnění právní povinnosti, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků či pro účely archivace.
  2. Pokud byly Vaše osobní údaje zveřejněny, přijmeme s ohledem na dostupnou technologii a nám dostupné náklady přiměřené kroky, abychom informovali další správce, kteří osobní údaje zpracovávají, že jste požádali, aby Vaše osobní údaje byly vymazány.
 1. Právo na omezení zpracování
  1. Máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, a to v následujících případech:
 1. budete popírat přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
 2. zpracování Vašich osobních údajů je protiprávní a budete odmítat výmaz osobních údajů a místo toho žádat o omezení jejich použití;
 3. Vaše osobní údaje již nebudeme potřebovat pro účely zpracování, ale Vy je budete chtít pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo 
 4. vznesete námitku proti zpracování (čl.22), a to na dobu, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
  1. V případě, že bude zpracování Vašich osobních údajů k Vaší žádosti omezeno, mohou být Vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, námi zpracovávány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.
  2. V případě, že bude zpracování Vašich osobních údajů k Vaší žádosti omezeno, budeme Vás informovat o případném zrušení omezení zpracování.
 1. Právo na přenositelnost údajů
  1. Máte právo získat Vaše osobní údaje, jež jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, to však pouze v následujících případech:
 1. zpracování Vašich osobních údajů je založeno na Vašem souhlasu nebo na plnění smlouvy mezi Vámi a námi; a (současně)
 2. zpracování provádíme automatizovaně.
  1. Při splnění obou výše uvedených podmínek  máte právo na to, abychom Vaše osobní údaje předali přímo Vámi určenému správci (ledaže by to nebylo technicky proveditelné).
 1. Právo vznést námitku
  1. Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů založenému na Vašem souhlasu nebo na oprávněném zájmu. 
  2. V případě uplatnění této námitky nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, ledaže (a) bychom prokázali závažné oprávněné důvody pro takové zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo (b) by to bylo nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  3. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů (včetně profilování) pro účely přímého marketingu – v případě uplatnění této námitky nebudeme Vaše osobní údaje nadále zpracovávat. 
 2. Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování 
  1. Má právo nebýt předmětem žádného automatizovaného rozhodování, tedy rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů, včetně profilování, které má pro Vaši osobu právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká, ledaže je toto zpracování:
 1. nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a námi;
 2. povoleno právem Evropské unie nebo České republiky; nebo
 3. založeno na Vašem výslovném souhlasu.
 1. Právo na náhradu újmy 
  1. Máte vůči nám právo na náhradu veškeré (hmotné či nehmotné) újmy, která Vám vznikne porušením našich povinností  v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů, a  jsme tak povinni Vám utrpěnou újmu nahradit.  Odpovídáme též újmu způsobenou Vám ze strany našich zpracovatelů. 
 2. Právo podat stížnost u dozorového orgánu
  1. V případě pochybnosti o zákonném zpracování Vašich osobních údajů, či nevyhovíme-li Vaší žádosti týkající se Vašich osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je  dozorovým úřadem v oblasti ochrany osobních údajů. 
  2. Se svým podnětem se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů i bez předchozí žádosti nám adresované. 
  3. Nevyhoví-li Úřad na ochranu osobních údajů Vaší stížnosti, případně se jí vůbec nebude zabývat nebo nebude-li Vás informovat do tří měsíců o pokroku v řešení Vaší stížnosti, máte proti takovému postupu Úřadu na ochranu osobních údajů právo na soudní ochranu.
 3. Právo na soudní ochranu
  1. V případě pochybnosti o zákonném zpracování Vašich osobních údajů či v případě zjištění porušení Vašich práv v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte právo na soudní ochranu. 
 1. ZPŮSOB UPLATŇOVÁNÍ VAŠICH PRÁV A VYŘIZOVÁNÍ VAŠICH ŽÁDOSTÍ  
 1. Způsob uplatňování práv 
  1. Vaše žádosti ve věci jakýchkoliv Vašich práv v souvislosti se zpracováním osobních údajů z naší strany (dále jen „Žádost(i)“) můžete u nás uplatnit:

[• e-mailem na adrese ahoj@lokalove.cz

 1. Vyřizování žádostí 

Bezúplatnost 

  1. Není-li v tomto Oznámení  výslovně uvedeno jinak, je vyřizování Vašich Žádostí a přijímání jakýchkoliv následných opatření prováděno bezúplatně. 

Náležitosti Žádosti 

  1. Z Vaší Žádosti musí být zřejmé, že tuto Žádost činíte Vy, a o co nás žádáte. Můžeme od Vás  požadovat bližší konkretizaci Žádosti či jejích důvodů. 

Přijetí Žádosti 

  1. Bude-li Vaše Žádost podána prostřednictvím e-mailu  či webového formuláře,  její přijetí Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme, a to (v závislosti na způsobu podání Žádosti) e-mailem či jiným vhodným způsobem.  

Ověření Vaší totožnosti 

  1. Nebude-li možné ověřit Vaši totožnost nebo budou-li o ní  existovat důvodné pochybnosti, můžeme Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k ověření Vaší totožnosti.
  2. V případě, že odmítnete dodatečné informace nezbytné k ověření Vaší totožnosti poskytnout, bude Vaše Žádost odmítnuta. 

Zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené Žádosti 

  1. Zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené Žádosti (zejména opakující se) mohou být zpoplatněny přiměřeným poplatkem (s ohledem na administrativní náklady) či odmítnuty.

Vyřízení Žádosti 

  1. Žádosti jsou vyřizovány bezodkladně a v každém případě do jednoho (1) měsíce ode dne přijetí Žádosti. 
  2. Ve výjimečných případech (zejména s ohledem na složitost či počet všech vyřizovaných Žádostí) může být tato lhůta prodloužena, a to maximálně o další dva (2) měsíce. O takovém výjimečném prodloužení lhůty k vyřízení Žádosti Vás budeme informovat, a to nejpozději ve lhůtě jednoho (1) měsíce ode dne přijetí Vaší Žádosti, a to společně s důvody pro takový odklad. 

Právo podat stížnost u dozorového orgánu a právo na soudní ochranu 

  1. Jak již uvedeno dříve, pokud nepřijmeme opatření, o které jste nás požádali, budeme Vás nejpozději do jednoho (1) měsíce ode dne přijetí Žádosti informovat o důvodech nepřijetí požadovaného opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu (k tomu viz též čl. 25 a 26 tohoto Oznámení).

 

Příloha č. 1

Přehled příjemců (KATEGORIE)

 

Účel zpracování osobních údajů

příjemci (kategorie příjemců)

Efektivní řízení a správa Společnosti

daňoví, účetní, právní poradci, poskytovatelé IT služeb a datových úložišť (cloudů), dodavatelé a jiní obchodní partneři Společnosti,  orgány veřejné moci

Propagace Společnosti 

dodavatelé a jiní obchodní partneři Společnosti, poskytovatelé IT služeb a datových úložišť (cloudů)

Smluvní agenda

daňoví, účetní, právní poradci, poskytovatelé IT služeb a datových úložišť (cloudů)

Vývoj produktů a služeb

daňoví, účetní, právní poradci, poskytovatelé IT služeb a datových úložišť (cloudů), dodavatelé a jiní obchodní partneři Společnosti

Reklamační agenda

daňoví, účetní, právní poradci, poskytovatelé IT služeb a datových úložišť (cloudů), dodavatelé a jiní obchodní partneři Společnosti

Agenda veřejných zakázek a soutěží

daňoví, účetní, právní poradci, poskytovatelé IT služeb a datových úložišť (cloudů), dodavatelé a jiní obchodní partneři Společnosti, orgány veřejné moci

Komunikace a vztahy s partnery Společnosti

daňoví, účetní, právní poradci, poskytovatelé IT služeb a datových úložišť (cloudů), dodavatelé a jiní obchodní partneři Společnosti

Daňová agenda

daňoví, účetní, právní poradci, orgány veřejné moci

Účetní agenda

daňoví, účetní, právní poradci, orgány veřejné moci

Škodní agenda

daňoví, účetní, právní poradci, orgány veřejné moci

Pojistná agenda

daňoví, účetní, právní poradci, pojišťovací společnosti a makléři, orgány veřejné moci

Interní šetření a disciplinární řízení 

daňoví, účetní, právní poradci, řízením dotčení partneři Společnosti,  orgány veřejné moci

Archivnictví 

dodavatelé archivních služeb, orgány veřejné moci

IT a síťová bezpečnost

právní poradci, poskytovatelé IT služeb a datových úložišť (cloudů), orgány veřejné moci 

Ochrana právních zájmů 

daňoví, účetní, právní poradci, orgány veřejné moci 

Zamezování trestné činnosti

dodavatelé bezpečnostních služeb, daňoví, účetní, právní poradci, orgány veřejné moci 

Interní archivace 

dodavatelé administrativních služeb, daňoví, účetní, právní poradci

GPS Monitoring

 

 

 

 

Příloha č. 2

Doba uložení (zpracování) osobních údajů

 

Účel zpracování

osobních údajů

Doba uložení (zpracování) osobních údajů

Efektivní řízení a správa Společnosti

Po dobu požadovanou právními předpisy a není-li požadována, po dobu spolupráce s Vámi a dále po zákonem stanovenou dobu promlčení právních nároků (zpravidla 3 – 10 let  ode dne, kdy nárok mohl být poprvé uplatněn) 

Propagace Společnosti 

Po dobu spolupráce s Vámi a dále 5 let ode dne jejího ukončení 

Smluvní agenda

Po dobu požadovanou právními předpisy a není-li požadována, po dobu spolupráce s Vámi a dále po zákonem stanovenou dobu promlčení právních nároků (zpravidla 3 -10 let ode dne, kdy nárok mohl být poprvé uplatněn)  

Vývoj produktů a služeb

Po dobu spolupráce s Vámi a dále 3 roky ode dne jejího ukončení

Reklamační agenda

Po dobu spolupráce s Vámi a dále a dále po zákonem stanovenou dobu promlčení právních nároků (zpravidla 3-10 let  ode dne, kdy nárok mohl být poprvé uplatněn)

Agenda veřejných zakázek a soutěží

Po dobu spolupráce s Vámi a dále 3 roky ode dne jejího ukončení

Komunikace a vztahy s partnery Společnosti

Po dobu spolupráce s Vámi a dále 3 roky ode dne jejího ukončení

Daňová agenda

Po dobu požadovanou právními předpisy a není-li požadována, po dobu spolupráce s Vámi a dále po zákonem stanovenou dobu promlčení právních nároků (zpravidla 6 let ode dne, kdy nárok mohl být poprvé uplatněn, ve výjimečných případech až 20 let)

Účetní agenda

Po dobu požadovanou právními předpisy a není-li požadována, po dobu spolupráce s Vámi a dále po zákonem stanovenou dobu promlčení právních nároků 

(zpravidla 3-10 let  ode dne, kdy nárok mohl být poprvé uplatněn)  

Škodní agenda

Po dobu požadovanou právními předpisy a není-li požadována, po dobu spolupráce s Vámi a dále po zákonem stanovenou dobu promlčení právních nároků 

(zpravidla 3- 10 let ode dne, kdy nárok mohl být poprvé uplatněn) 

Pojistná agenda

Po dobu požadovanou právními předpisy a není-li požadována, po dobu spolupráce s Vámi a dále po zákonem stanovenou dobu promlčení právních nároků 

(zpravidla 3- 10 let ode dne, kdy nárok mohl být poprvé uplatněn)

Interní šetření a disciplinární řízení 

Po dobu požadovanou právními předpisy a není-li požadována, po dobu spolupráce s Vámi a dále po zákonem stanovenou dobu promlčení právních nároků

 (zpravidla 3- 10 let ode dne, kdy nárok mohl být poprvé uplatněn)

Archivnictví 

Po dobu požadovanou právními předpisy

IT a síťová bezpečnost

Po dobu požadovanou právními předpisy a není-li požadována, po dobu spolupráce s Vámi a dále po zákonem stanovenou dobu promlčení právních nároků 

(zpravidla 3- 10 let ode dne, kdy nárok mohl být poprvé uplatněn)

Ochrana právních zájmů 

Po dobu požadovanou právními předpisy a není-li požadována, po dobu spolupráce s Vámi a dále po zákonem stanovenou dobu promlčení právních nároků (zpravidla 3- 10 let ode dne, kdy nárok mohl být poprvé uplatněn)

Zamezování trestné činnosti

Po dobu požadovanou právními předpisy a není-li požadována, po dobu spolupráce s Vámi a dále po zákonem stanovenou dobu promlčení trestných činů ( až 20 let ode dne spáchání činu)

Interní archivace 

Po dobu požadovanou právními předpisy a není-li požadována, po dobu spolupráce s Vámi a dále po zákonem stanovenou dobu promlčení právních nároků 

(zpravidla 3- 10 let ode dne, kdy nárok mohl být poprvé uplatněn)

GPS monitoring

Po dobu požadovanou nebo dovolenou právními předpisy a není-li žádná doba požadována, po dobu spolupráce s Vámi a dále po zákonem stanovenou dobu promlčení právních nároků (zpravidla 3- 10 let ode dne, kdy nárok mohl být poprvé uplatněn)