Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKY LKLV

Toto jsou všeobecné obchodní podmínky Butch&Fousey s.r.o., se sídlem Masná 699/15, 110 00 Praha 1, IČ 241 75 706, DIČ CZ24175706, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíle C, vložce 185695,  pro užití webových stránek www.lokalove.cz  zákazníky (dále Podmínky). 

Kontaktní údaje Poskytovatele: 

Butch&Fousey s.r.o., Masná 699/15, 110 00 Praha 1

E-mail: ahoj@lokalove.cz

Telefon: +420 604 270 763

DEFINICE

Poskytovatel je Butch&Fousey s.r.o.,  se sídlem Masná 699/15, 110 00 Praha 1, IČ 241 75 706,  zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíle C, vložce 185695. 

Web je internetová stránka www.lokalove.cz a další s ní případně související internetové stránky či internetové aplikace, provozované Poskytovatelem.
Služba je catering spočívající v sestavení a dodání Balíčku Zákazníkovi. 

Balíček je jídlo a/nebo pití, příp. další produkty, které si Zákazník na Webu objednal a Poskytovatel mu je zabalil k osobnímu převzetí či přepravě.
Zákazník je osoba, která vstoupí na Web.  

Uživatelský účet  je oprávnění Zákazníka přistupovat k Poskytovatelem určeným datům na Webu. 
Objednávka je závazný návrh Zákazníka, aby s ním Poskytovatel uzavřel smlouvu o poskytnutí Služby.
Smlouva je dohoda mezi Poskytovatelem a Zákazníkem o poskytnutí Služby.  Součástí Smlouvy jsou tyto Podmínky.

Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění.

Zákon o ochraně spotřebitele je zákon č. 634/1992 Sb. v platném znění.

 

PŘÍSTUP NA WEB A JEHO UŽÍVÁNÍ 

V. Práva a povinnosti Zákazníka

Zákazník  vstupem na Web prohlašuje a zaručuje, že:

 • je starší 18ti let,
 • se před zahájením užívání Webu důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi,
 • bude používat Web, objednávat a případně jinak na něm jednat  prostřednictvím pouze jednoho uživatelského účtu. 

Zákazník je povinen při užívání Webu dodržovat právní předpisy a respektovat práva Poskytovatele i třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Zákazník zejména nesmí:

 • užívat Web v rozporu s těmito Podmínkami,
 • komerčně užít kteroukoli část Webu způsobem, který může poškodit Poskytovatele nebo třetí osobu,
 • získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných uživatelů Webu,
 • zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv část Webu, nebo se pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Webu,
 • používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webu. 

Zákazník se zavazuje, že nebude používat Web, pokud by tím, že jej užívá, došlo k porušení právních předpisů.

II. Použití Portálu www.lokalnibedny.cz

Poskytovatel nezaručuje nepřerušený přístup na Web, ani nezávadnost a bezpečnost Webu. Poskytovatel neodpovídá za újmu způsobenou Zákazníku při přístupu na Web ani při užívání Webu, například za újmu vzniklou při stahování dat z Webu, způsobenou přerušením provozu či poruchou Webu, počítačovými viry či újmu v důsledku ztráty dat, zisku či  neoprávněného přístupu k přenosům a datům Zákazníka.

Kliknutím na některé odkazy na Webu může dojít k opuštění Webu a  přesměrování na webové stránky třetích osob.

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Zákazníka na Web

Zákazník odpovídá za  škodu i nehmotnou újmu Poskytovateli nebo třetí osobě neoprávněným zásahem Zákazníka do Webu  či systému, který realizuje přenos dat z Webu Poskytovateli či třetím osobám a naopak.

K Objednávkám a uzavírání Smlouvy Zákazník potřebuje hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .doc a .pdf, a připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. 

Web může být Poskytovatelem aktualizován bez předchozího upozornění Zákazníka.

  

ZÁKAZNÍK UVÁDÍ SPRÁVNÉ, ÚPLNÉ  A PRAVDIVÉ ÚDAJE

Zákazník je povinen uvádět při registraci na Webu, objednávání Služby a jiné komunikaci s Poskytovatelem správně, úplně a pravdivě všechny údaje. 

Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Zákazník povinen v případě jejich změny bez odkladu aktualizovat.  

Poskytovatel neověřuje správnost, pravdivost ani úplnost údajů, které Zákazník uvedl v Uživatelském účtu, při objednávání Služby nebo při jiné komunikaci s Poskytovatelem, a neodpovídá za škody vzniklé nesprávností, neúplností nebo nepravdivostí těchto údajů.

 

UŽIVATELSKÝ ÚČET

Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen jménem a heslem, které si zvolí Zákazník. 

Zákazník je povinen zachovávat o skutečnostech, nezbytných k přístupu do Uživatelského účtu, mlčenlivost. 

Zákazník není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetí osobě.

Zákazník jedná na Webu prostřednictvím pouze jednoho Uživatelského účtu. 

Poskytovatel může Uživatelský účet kdykoliv zrušit, smazat nebo jej zablokovat, např. pokud  

Zákazník účet déle než 1 rok nevyužívá nebo poruší jakoukoliv svoji povinnost ze Smlouvy (včetně povinnosti uvedené v těchto Podmínkách).

 

UZAVŘENÍ  SMLOUVY

Prezentace Služby a produktů na Webu je informativního charakteru. Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně zboží ani Služby, které jsou na Webu prezentovány. To znamená, že se nepoužije § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku. 

Zobrazení zboží a Služby na Webu není návrhem Poskytovatele na uzavření Smlouvy. Uzavření Smlouvy navrhuje Zákazník tím, že odešle Objednávku. 

Zákazník objedná Službu tím, že na Webu vyplní objednávkový formulář. Objednávka Zákazníka zavazuje. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 

 • objednávané Službě (zejména jaký má být obsah Balíčku),
 • ceně Služby,
 • způsobu úhrady ceny Služby, 
 • způsobu a místě dodání Baličku.

Před odesláním Objednávky Poskytovateli je Zákazníku umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které v Objednávce uvedl, aby mohl mimo jiné opravit případné chyby.  Objednávku odešle Zákazník Poskytovateli kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku zavazující k platbě“. Poskytovatel potvrdí Zákazníku doručení Objednávky bezodkladně, a to na e-mail, který Zákazník uvedl v Uživatelském účtu či Objednávce. Potvrzení doručení Objednávky není samo o sobě akceptací Objednávky ze strany Poskytovatele.

Poskytovatel je kdykoliv oprávněn požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení Objednávky, ať už písemně či telefonicky.

Smlouva je uzavřena až okamžikem, kdy je Zákazníku doručeno potvrzení Poskytovatele o tom, že Objednávku akceptoval (tedy že ji splní).  Zákazník souhlasí  s tím, že poté Poskytovatel může začít s plněním Služby.  

Strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. Tj. i když dojde ke změně okolností tak podstatné, že založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr, přičemž jde o změnu, kterou dotčená strana  nemohla  rozumně předpokládat ani ovlivnit, a která nastala nebo se dotčené straně stala známou až po uzavření Smlouvy, nemá dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o Smlouvě.

Smlouva je Poskytovatele uložena v elektronické podobě. Zákazníku k ní Poskytovatel neumožňuje přístup. 

 

NÁKLADY ZÁKAZNÍKA NA UZAVŘENÍ SMLOUVY

Zákazník souhlasí s tím, že při uzavírání Smlouvy budou užity komunikační prostředky na dálku. Náklady vzniklé Zákazníku při použití těchto komunikačních prostředků v souvislosti s uzavíráním Smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonické hovory apod.) si hradí Zákazník sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby. 

 

CENA SLUŽBY 

Cena Služby je uvedena na Webu.  Zahrnuje daň z přidané hodnoty, náklady spojené s balením a dodáním Balíčku a všechny související poplatky.  

Veškeré ceny platí po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webu, a vztahují se pouze na dodání Balíčku na území České republiky. Na Webu může být uvedeno omezení území, na kterém je Balíček dodáván. 

PLATBA CENY SLUŽBY

Zákazník uhradí Poskytovateli cenu Služby způsobem uvedeným na Webu, přičemž je-li jich více, zvolí si Zákazník jeden z nich. 

Cena Služby se hradí předem. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije. 

Zákazník se stává vlastníkem Balíčku zaplacením ceny Služby.

V případě platby v hotovosti je cena Služby splatná při převzetí Balíčku. 

V případě bezhotovostní platby je cena Služby splatná do 2 pracovních dnů ode dne doručení Objednávky Poskytovateli, nejpozději však při převzetí Balíčku/ před sjednaným termínem dodání Balíčku. Zaplacením se při bezhotovostní platbě rozumí připsání příslušné částky na účet Poskytovatele. Při bezhotovostní platbě je Zákazník povinen uvést variabilní symbol platby. Při platbě prostřednictvím platební brány postupuje Zákazník dle pokynů zobrazujících se po přesměrování na platební bránu.

Poskytovatel není povinen (ale může) Službu poskytnout dříve, než mu ji Zákazník zaplatí. 

Případné slevy z ceny Služby nelze vzájemně kombinovat.

Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Zákazníku daňový doklad - fakturu. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví Poskytovatel Zákazníku po uhrazení ceny Služby a zašle jej v elektronické podobě na e-mail Zákazníka, který uvedl při registraci na Webu nebo při objednávání Služby.

Využitím bezhotovostní platby Zákazník souhlasí s platebními podmínkami poskytovatele platebních služeb (banka apod.). Případné reklamace platby uplatní Zákazník přímo u poskytovatele platebních služeb. Poskytovatel neodpovídá za případné újmy vzniklé v souvislosti s využitím platebních služeb třetí strany (banky apod.).

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Odstoupení zákazníka, který je v postavení spotřebitele. V souladu s ustanovením § 1837 Občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy týkající se zboží podléhajícího rychlé zkáze  ani zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, ani zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, ani od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny se souhlasem Zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení. Dle § 1840 téhož zákoníku nelze odstoupit ani od smlouvy o dodávce potravin do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil. Od Smlouvy proto Zákazník, který je v postavení spotřebitele, ve většině případů nemůže odstoupit.

Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze odstoupit, má Zákazník-spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být Poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě emailem.

Odstoupení Zákazníka, který není v postavení spotřebitele,  se řídí Občanským zákoníkem. 

Odstoupení Poskytovatele. V případech, kdy má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu, je Poskytovatel také oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to až do doby převzetí Balíčku Zákazníkem. Poskytovatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy ve všech případech, kdy mu to umožňuje Občanský zákoník. 

Společně o odstoupení

Odstoupení od Smlouvy Zákazník zašle na kontaktní e-mail Poskytovatele, případně do jeho datové schránky či na adresu jeho sídla. Poskytovatel zašle odstoupení od Smlouvy na e-mail Zákazníka, který uvedl při registraci na Webu nebo při objednávání Služby.

Odstoupením od se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Poskytovateli vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení Poskytovateli. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží Poskytovateli, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou; v takovém případě náklady odpovídají zvolenému způsobu vrácení (např. náklady zjednaného silničního dopravce, vlastní náklady na pohonné hmoty apod.).

Po odstoupení od Smlouvy vrátí Poskytovatel plnění přijaté od Zákazníka do čtrnácti (14) dnů od odstoupení, a to stejným způsobem, jakým je od Zákazníka přijal. Pokud Poskytovatel před odstoupením Zákazníkovi Balíček již dopravil, ponechá si  částku za dopravu uvedenou na Webu, a není-li tam uvedena,  ve výši vypočtené dle obecně závazných právních předpisů pro cestovní náhrady, nejméně však  150,-Kč. Poskytovatel je taktéž oprávněn vrátit Zákazníkovi jeho plnění již při vrácení zboží Zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím Zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím Zákazníku další náklady. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, Poskytovatel mu není povinen vrátit plnění dříve, než mu Zákazník zboží vrátí nebo než prokáže, že ho Poskytovateli odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zákazníka na vrácení ceny Služby.

 

DÁREK POSKYTOVATELE

Je-li společně se Službou poskytnut Zákazníku dárek, je darovací smlouva mezi Poskytovatelem a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti okamžikem odstoupení od Smlouvy, a Zákazník je povinen spolu se zbožím Poskytovateli vrátit i dárek.

 

DODÁNÍ BALÍČKU

Podle toho, jaký způsob dodání Zákazník v Objednávce zvolil, si buď Balíček sám vyzvedne na místě dle Objednávky, nebo mu jej Poskytovatel dopraví na adresu zadanou v Objednávce. 

Byl-li na základě požadavku Zákazníka sjednán jiný způsob dodání Balíčku, nebezpečí a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dodání nese Zákazník.

Při přebírání Balíčku je Zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv vad tyto neprodleně přepravci oznámit. 

Zákazník je povinen převzít Balíček při dodání s výjimkou případu, kdy Zákazník při přebírání zjistí, že do Balíčku neoprávněně vnikla třetí osoba.

Je-li z důvodů na straně Zákazníka nutno doručovat Balíček opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním a/nebo s jiným způsobem doručení.

Je-li Balíček doručován na místo určené Zákazníkem, vyhrazuje si Poskytovatel právo dodat Balíček v jiném čase, než bylo sjednáno, a to s rozdílem až +- 90 minut, a to s ohledem na  skutečnosti ovlivňující dopravu Balíčku (aktuální dopravní situace, porucha vozu apod.). Toto ujednání nevylučuje uplatnění § 2913 odst.2 Občanského zákoníku, tedy vyloučení odpovědnosti Poskytovatele za škodu v případech tzv. vyšší moci. 

 

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Poskytovatel odpovídá Zákazníku za to, že Balíček při převzetí nemá vady. Zejména že v době, kdy Zákazník Balíček převzal:

 • má Balíček vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Poskytovatel popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu produktů v Balíčku a na základě reklamy Poskytovatelem prováděné,
 • se Balíček hodí k účelu, který pro jeho použití Poskytovatel uvádí nebo ke kterému se produkty v Balíčku obvykle používají,
 • produkty v Balíčku jsou v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • Balíček vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Poskytovatel neodpovídá za vady Balíčku či Služby poskytovaných za nižší cenu z důvodu vady (kvůli které je poskytována nižší cena), dále za opotřebení Balíčku způsobené jeho obvyklým užíváním Zákazníkem, u použitého Balíčku neodpovídá za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Balíček měl již při jeho převzetí Zákazníkem, a také Poskytovatel za vady neodpovídá, vyplývá-li to z povahy věci. 

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Balíček byl vadný již při převzetí. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník u Poskytovatele na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně v jeho sídle.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Poskytovatele za vady upravuje reklamační řád Poskytovatele. 

 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ 

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

KDE JE MOŽNÉ PODAT STÍŽNOST

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu dozor nad dodržováním Zákona o ochraně spotřebitele. Na tyto orgány se Zákazník může obrátit se stížností týkající se Služby.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákazník poskytuje své osobní údaje dobrovolně.

Jaké osobní údaje Zákazníka Poskytovatel zpracovává, po jakou dobu, na jakém právním základě, k jakým účelům, kam se obrátit se stížností a další informace týkající se osobních údajů jsou uvedeny na Webu zde: www.lokalove.cz

Bude-li to třeba k provedení Objednávky  nebo z jiných důvodů souvisejících se Službou či  Webem, může Poskytovatel Zákazníka  kontaktovat na e-mail či telefonní číslo, které Zákazník uvedl při registraci na Webu nebo při objednávání Služby.  

 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení a jiných informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Poskytovatele na e-mail, který uvedl při registraci na Webu, při objednávání Služby nebo při jiné komunikaci s Poskytovatelem související se Službou. 

Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač či jiné zařízení, prostřednictvím kterého vstupuje na Web. Informace o cookies užívaných Poskytovatelem jsou přístupné na Webu zde www.lokalove.cz 

 

ODCHYLKY OD PODMÍNEK

Smlouvu lze sjednat odchylně od Podmínek. Odchylná ujednání ve Smlouvě pak mají přednost před ustanoveními Podmínek.

 

ZMĚNY A DOPLŇKY PODMÍNEK

Poskytovatel může Podmínky měnit či doplňovat. Změny či doplnění jsou účinné dnem jejich uveřejnění na Webu. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

 

JAZYK SMLOUVY 

Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

ROZHODNÉ PRÁVO 

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se Službou nebo  Webem se řídí právním řádem České republikys vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého, bez ohledu na to,  odkud Zákazník na Web vstoupí či jej užívá.  

 

ODDĚLITELNOST

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení těchto Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

 

ÚČINNOST TĚCHTO PODMÍNEK

Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Webu. Práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek nejsou tímto dotčena.

 

V Praze dne 1.6.2022